วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม 5

ให้นักศึกษาศึกษารายะเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วตอบคำถาม

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้นักศึกษาตอบคำถามดังนี้

1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง
3. คุรุสภามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
4. อำนาจหน้าที่คุรุสภา มีอะไรบ้าง
5. คุรุสภาอาจมีรายได้มาจากแหล่งใด
6. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน ใครเป็นประธาน
7. กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้แทนตำแหน่งครูต้อง ประกอบด้วย 
8. คณะกรรมการคุรุสภามีหน้าที่ อะไร ได้แก่
9. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน ประธานคือใคร หน้าที่สำคัญ
10. ผู้เป็นเลขาธิการคุรุสภา จะต้องมีอายุไม่เกิน
11. ผู้ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยใคร ยกตัวอย่างประกอบ
12. คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอะไรบ้าง
13. หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออก ไม่ต่อ ใบอนุญาต ต้องจัดกระทำอย่างไร
14. มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานอะไร
15. มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วยอะไร
16. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย มีหน้าที่
17. สมาชิกคุรุสภามี กี่ประเภทประกอบด้วย
18. สมาชิกภาพของสมาชิกคุรุสภาสิ้นสุดอย่างไร
19. สกสค.ย่อมาจาก อะไร
20. สกสค.มีกี่คน ใครเป็นประธาน
21. ผู้ใดสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกดำเนินการอย่างไร
22. ผู้ใดถูกพักใช้หรือแสดงตนว่ามีใบอนุญาตโดยเป็นเท็จมีโทษเป็นอย่างไร
23. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.สภาครูฯ2546 คือ ใคร
24. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นอย่างไร

2.ให้นักศึกษาศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

1.นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพอย่างไร
2.วิชาชีพควบคุมท่านเข้าใจอย่างไร
3.การประกอบวิชาชีพควบคุมมีข้อจำกัดอย่างไร
4.มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงอะไร พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพกี่ด้านประกอบด้วยอะไรบ้าง
5.ท่านเข้าใจมาตรฐานความรู้และประสบการณ์อย่างไร สรุปและอธิบาย
6.ท่านเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของครูผู้สอนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น