วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ 9

ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร  ประกาศใช้เมื่อใด ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น  เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้ ที่จะต้องนำไปปฏิบัติคือประเด็นใด โดยสรุปตามหัวข้อระเบียบที่กำหนดไว้  ดังหัวข้อดังต่อไปนี้ (31 ตัวระเบียบ ลงในบล็อกของนักศึกษา)
1.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณและอนุโมทนา
   พ.ศ.2 547...............รายละเอียด
2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และะการให้ข่าวสาร
   พ.ศ.2548..................รายละเอียด
3.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550........รายละเอียด
4.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการปฏิบัติของผู้กำกับห้องสอบ                     
   พ.ศ.2548.....................รายละเอียด
5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา      
   พ.ศ.2548..................รายละเอียด
6.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาและวันหยุดราชการของ
   สถานศึกษา พ.ศ.2547.................รายละเอียด
7.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา                         
   พ.ศ.2547...................รายละเอียด
8.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของ
   สถานศึกษา พ.ศ.2549............รายละเอียด
9.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
   และนักศึกษา พ.ศ.2547.............รายละเอียด
10.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการ
     ปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่
     การศึกษา พ.ศ.2546................รายละเอียด
11.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก
     สถานศึกษา พ.ศ.2548.............รายละเอียด
12.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและ
    อบรมภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547......รายละเอียด
13.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ใน
     สถานศึกษา พ.ศ.2548.............รายละเอียด
14.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทาง
     ราชการ พ.ศ.2550.............รายละเอียด
15.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550...............รายละเอียด
16.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550..........รายละเอียด
17.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้า
     หน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
      พ.ศ. 2548.................รายละเอียด
18.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน 
     พ.ศ.2551......รายละเอียด
19.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษา
     เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548.......รายละเอียด
20.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด
     สถานศึกษา พ.ศ.2549...............รายละเอียด
21.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
     งานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550.........รายละเอียด
22.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน 
     พ.ศ.2549   ........รายละเอียด
23.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาต่อ
     และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538......รายละเอียด
24.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาต่อ
     และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่2)พ.ศ.2547.........รายละเอียด
25.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษา และหนังสือ
     รับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547.......รายละเอียด
26.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนอะ 
     พ.ศ.2547...........รายละเอียด
27.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนอะ (ฉบับที่2)     
     พ.ศ.2548.............รายละเอียด
28.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย การมอบ
     อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
     ดำเนินการอื่น ของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
     พ.ศ.2546.............รายละเอียด
29.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
     การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ดูแล และรายงานผลการใช้อำนาจของ
     ผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ.2551............รายละเอียด
30.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหาร
     จัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลใน
     สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549................รายละเอียด
31.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหาร
     จัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
     ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551............รายละเอียด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น