วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่1

กิจกรรมที่ 1

ให้นักศึกษาค้นหาคำนิยามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหาให้มากที่สุดแล้วเขียนลงในกิจกรรมที่ 1 ของนักศึกษาอย่างน้อยคนละ 10 ชื่อ
ตัวอย่าง เช่น

คำว่าจรรยาบรรณ นิยาม สิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ

บอกที่มา เช่น  ชื่อผู้แต่ง. (พ.ศ.). ชื่อหนังสือ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์.
นายก.(2543).กฎหมายการศึกษา.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.

กรณีอ้างอิงจากWebsite ตัวอย่างให้เขียนที่มาดังนี้

อภิชาติ วัชรพันธุ์. (2555). การจัดการความรู้ (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://apichatpan.blogspot.com [5 พฤศจิกายน 2555]. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น